Regulamin sklepu internetowego VINCI WHEELS POLSKA

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie Zamówień dokonywanych przez Sklep internetowy w polskiej wersji językowej (dostępny pod adresem https://vinciwheels.com/pl), dokonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłacanych w polskich złotych. W przypadku wszystkich innych Zamówień wiążącą jest anglojęzyczna wersja regulaminu dostępna pod adresem: http://vinciwheels.com/global/regulations bądź wersja właściwa dla konkretnego kraju Kupującego.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://vinciwheels.com/pl prowadzony jest przez firmę Cycling Industry Monika Lewandowicz 87-100 Toruń, ul. Targowa 27, NIP: 1251636227, Regon: 362777410.

3. Podstawowym przedmiotem działalności Sklepu internetowego VINCI jest sprzedaż kół rowerowych, ich elementów oraz akcesoriów takich jak np. pokrowce na koła czy też stroje rowerowe.

4. Definicje:

 • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://vinciwheels.com/pl/sklep;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
 • Sprzedawca – Cycling Industry Monika Lewandowicz, 87-100 Toruń, ul. Targowa 27, NIP: 1251636227, Regon: 362777410.
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta;
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim;
 • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu
 • Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument będący wzorem Karty Gwarancyjnej, określający warunki reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 • Załącznik nr 2 – dołączona do regulaminu instrukcja użytkowania kół VINCI.
 • Załącznik nr 3 – dołączony do regulaminu Formularz Reklamacji precyzujący zasady oraz proces przeprowadzenia i obsługi zgłoszenia reklamacyjnego.
 •  Załączniku nr 4 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.
 • Stan Magazynowy – ilość danych produktów, niesprzedanych i gotowych do wysyłki, jakie Sprzedający aktualnie posiada.

5. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@vinciwheels.com.

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://vinciwheels.com/pl/shop niezbędny jest komputer z procesorem min. 200 MHz, 64 MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. Warunki złożenia zamówienia

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy https://vinciwheels.com/pl/sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący spoza Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest skorzystać z anglojęzycznej wersji serwisu dostępnej pod adresem www.vinciwheels.com. Dopuszczalne są odstępstwa od niniejszego punktu i wszelkie szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie Kupujący składa poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 11:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi w dni powszednie 48 godzin.

10. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pomocą poczty e-mail po wysłaniu stosownego zapytania na adres sklep@vinciwheels.com

§3. Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym, o ile nie zostało zaznaczone inaczej, wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

 • płatność przy odbiorze przesyłki, za pobraniem;
 • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedającego, numer konta: 19 1140 2004 0000 3402 7592 5152;
 • płatność e-przelewem za pomocą systemów płatności prezentowanych na stronie internetowej Sprzedawcy.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7. Produkty znajdujące się aktualnie na Stanie Magazynowym Sprzedającego, jeśli nie zaznaczono inaczej, będą wysyłane w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem).

8. By potwierdzić dostępność produktu na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Kupujący winien, przed dokonaniem Zamówienia, wysłać zapytanie przy pomocy poczty e-mail na adres sklep@vinciwheels.com. Termin wysyłki określony w punkcie 7 niniejszego paragrafu jest zobowiązujący dla Sprzedającego tylko w przypadku mailowego potwierdzenia dostępności danego produktu na Stanie Magazynowym Sprzedającego.

9. W przypadku dokonania Zamówienia produktu nie znajdującego się w danym momencie na Stanie Magazynowym Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się podać Kupującemu informację o planowanym terminie dostępności danego produktu. W przypadku niezaakceptowania podanych terminów Kupujący ma prawo odstąpić od Zakupu.

§4. Dostawa

1. Kupujący może wybrać  sposoby wysyłki bądź odbioru zamówionych produktów spośród wariantów prezentowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sprzedawcy

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości Zamówienia oraz od masy i rozmiarów zamawianych przedmiotów. Koszty te mogą zostać powiększone o koszty pakowania. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący. W szczególnych przypadkach (np. przekroczenie pewnej wartości zamówienia) koszt dostawy może ponosić Sprzedający. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie w trakcie składania zamówienia.

5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy, za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może zlecić firmie kurierskiej odbiór reklamowanego produktu od Kupującego na swój własny koszt

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego bądź z różnic w poszczególnych egzemplarzach danego produktu nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

7. Szczegółowe warunki reklamacji poszczególnych produktów zostały opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§6. Odstąpienie od Umowy

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: sklep@vinciwheels.com lub pocztową na adres Sprzedającego, w gwarantowanym przez Sprzedawcę 30-dniowym okresie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią oraz wszystkimi akcesoriami, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia od umowy, na adres: Vinci Wheels Monika Lewandowicz, ul. Kościelna 23, 05-200 Wołomin.

5. W przypadku wybrania zamówionej przez Sprzedającego firmy kurierskiej koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Sprzedający. W przeciwnym wypadku koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazane przez klienta konto bankowe lub przy pomocy innej, wybranej przez klienta metody, pod warunkiem, że nie wiąże się ona z dodatkowymi kosztami lub klient zdecyduje się pokryć te koszty.

9. W przypadku zamówień, za które płatność została dokonana w systemie PayU Raty 0%, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty prowizji, którymi Sprzedawca został obciążony przez pośrednika rat (PayU). Aktualna prowizja PayU od płatności Raty 0% wynosi 5% ceny produktu. Niniejsze potrącenie wynika z faktu, że PayU nie zwraca prowizji, a umowa ratalna nie zostaje rozwiązana w przypadku zwrotu produktu. Niniejsze potrącenie wynika z faktu braku zwrotu prowizji od sprzedaży przez niniejszych pośredników po upływie terminu 14 dni od dokonania płatności. W przypadku zamówień opłaconych przez Przelewy 24, PayPal, PayU (z wyłączeniem płatności ratalnych), Blik, Płatność Kartą, płatność tradycyjnym przelewem bankowym lub za pobraniem zostanie zwrócone 100% kosztów przedmiotu, wraz z kosztami wysyłki.

10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy, wskazany przez Sprzedającego, sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§7. Zamówienia firmowe i faktury VAT

1. Do każdego zamówienia jest możliwość otrzymania pełnej faktury VAT 23%.

2. W celu otrzymania faktury należy podać dane do faktury w komentarzu do zamówienia lub podesłać mailowo bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3. Dokonanie zakupu ‘na firmę’ i otrzymanie faktury VAT w żadnym stopniu nie ogranicza praw nabywcy, w szczególności prawa do zwrotu produktu, czasu trwania gwarancji czy też możliwości skorzystania z programu Crash Replacement.

§8. Zarządzanie danymi osobowymi oraz Polityka Cookies

1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki zarządzania danymi osobowymi oraz polityki cookies serwisu dostępne są na stronie https://www.vinciwheels.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§9. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i inne właściwe.

5. Regulamin w powyższej formie obowiązuje od dnia 12.03.2022 roku

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 – Warunki gwarancji i instrukcja obsługi dla kół VINCI.

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia reklamacyjnego.

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży.

Wszystkie załączniki oraz pozostałe dokumenty dostępne są do pobrania, w zakładce ‘dokumenty’ niniejszej strony: https://www.vinciwheels.com/pl/dokumenty/